Inscripcions a la XXXIII Fira de la Quaresma del 18 de febrer (data màxima 2 de febrer)

Per sol·licitar una parada de venda cal presentar la instància genèrica fent clic AQUÍ i adjuntant la següent documentació obligatòria:

  • Model d’instància per participar a la Fira de la Quaresma: INSTANCIA
  • Declaració responsable signada: DECLARACIO RESPONSABLE
  • Fotocòpia DNI / NIF
  • Document que acrediti la representació, en cas que la documentació es presenti mitjançant un representant. Caldrà presentar el document “Model d’autorització representant” que s’annexa a aquestes bases AUTORITZACIO REPRESENTANT , adjuntant la documentació que s’hi detalla. En cas que es tracti de persones jurídiques han d’adjuntar la documentació que acrediti la representació.
  • 1 fotografia actualitzada de parada i dels productes a la venda.

En cas de vendre productes alimentaris, també cal presentar:

  • Registre sanitari.
  • Carnet de manipulador

La manca de presentació de la documentació obligatòria  o el fet de tenir rebuts impagats d’edicions anteriors de la Fira de la Quaresma seran motius d’exclusió del procés de selecció.

Les parades es podran adjudicar a una persona física o jurídica. En el cas de persones jurídiques, caldrà que el representant aporti el document on consti l’apoderament per actuar en nom de la societat, i l’acta fundacional o de constitució de la junta, en cas d’entitat o associació.

Per tal que la documentació sigui vàlida i es pugui valorar, la persona sol·licitant de parada per la Fira de la Quaresma ha de coincidir amb la persona a nom de qui estiguin emesos els documents.

Podeu consultar les bases de participació de la fira en aquest enllaç: BASES