Ordenances fiscals

ANY 2023

Totes ordenances 2023

ANY 2022

Totes ordenances 2022

ANY 2021

Totes ordenances 2021

ANY 2020

Totes les ordenances 2020

ANY 2019

Totes les ordenances 2019

ANY 2018

Totes les ordenances 2018

ANY 2017

0.ORDENANÇA FISCAL GENERAL

0.1. Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació

1.IMPOSTOS MUNICIPALS OBLIGATORIS

1.1. Impost sobre Béns Immobles (IBI)

1.2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

1.3. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

2.IMPOSTOS MUNICIPALS POTESTATIUS

2.1. Impost sobre Construccions, Insatl.lacios i Obres (ICIO)

2.2. Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

3.TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS O LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

3.1. Taxa de Cementiri

3.2. Taxa per la recollida d’escombraries

3.3. Taxa per la utilització de les instal.lacions municipals

3.5. Taxa per l’expedició de documents administratius

3.6. Taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal

3.8. Taxa per la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic

3.9. Taxa per la tramitació de les activitats subjectes a autorització, llicència i comunicació prèvia previstes a la llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i de les activitats innòcues i a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats recreatives

4.TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

4.1. Taxa per l’ocupació del domini públic

4.2. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

5. PREUS PÚBLICS

5.2.Taxa per la publicació d’anuncis en la revista d’informació municipal i en programes varis d’activitats municipals

6. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

6.1. Ordenança general de contribucions especials